Dilluns, 1 De Març De 2021
C/ Santiago Russinyol, 9, L'Albagés - 25155
Telèfon: 973121129
Fax: 973121121

Anuncis

ANUNCI

 

Anunci d'exposició pública sobre la sol·licitud d'una llicència d'obres.

 

En data 12 de desembre de 2014, el Sr. Joan Leiva Gómez,  ha  sol·licitat a aquest Ajuntament  llicència d'obres per la instal·lació d' una nova explotació ramadera bovina d'engreix, situada polígon 4 i parcel·la 50, d'aquest terme municipal. Per la qual cosa, d'acord amb el que estableix l'article  49.3 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual saprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, s'exposa al públic per un termini de vint dies perquè es puguin presentar reclamacions.

 L'expedient es pot consultar a la Secretaria d'aquest Ajuntament els dies laborables en horari d'atenció al públic.

 

L'Albagés,  16 de desembre  de 2014

 

Albert Donés Antequera

L 'Alcalde

 

 

 

 

... + info

Es fa públic l'acord d'aprovació provisional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de l'Albagés, de conformitat a l'article 8.5 c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

... + info

ANUNCI

L'Ajuntament de l'Albagés té previst executar l'obra de reforma de l'enllumentat públic del C/ Juncosa i C/ Major.

L' Actuaicó consistirà en reformar els punts de llum existents així com instal.lar-ne de nous.

L'expedient s'exposa al públic pel termini de 20 dies perquè els interessats puguin presentar al.legacions.

 

L 'Albagés, 28 d'octubre de 2015

L' Alcalde,

Miquel Àngel Llimós Ruiz

... + info

Destacats

Mapa Web